طبق قوانین جدید nic.ir برای ثبت دامین جدید باید مراحل زیر را طی کنید

ابتدا وارد لینک زیر شوید

https://www.nic.ir/Login

پس از ورود از گزینه های بالایی مشخصه‌های شناسه را انتخاب کنید

سپس از گزینه رابط های مجاز بر روی مدیریت رابط های مجاز کلیک کنید و تمامی رابط ها را (صاحب امتیاز ، مالی ، فنی و… ) را بر روی همه قرار دهید

سپس میتوانید از طریق میهن  هاست ادامه مراحل ثبت دامین را طی کنید